Evaluering av omregulert Carl Berners plass

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dette hovedprosjektet har belyst effektene av reguleringen av Carl Berners plass, og har foreslått forbedringer til den eksisterende situasjonen. Forskningsspørsmålet var “ I hvilken grad har opprustningen av Carl Berners plass oppnådd sitt planlagte mål og hvilke ringvirkninger har det fått? ”. Hensikten med dette hovedprosjektet var å gi et bedre innblikk i brukernes oppfatning av Carl Berners plass etter opprustningen. Fokuset ble rettet mot sentrale ord som fremkommelighet, trafikkavviklilng, trafikksikkerhet, universell utforming og bokvalitet. Hovedprosjektet baserte seg på både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling. Ved den kvantitative datainnsamlingen gjennomførte vi blant annet en spørreundersøkelse, i tillegg foretatt målinger og innsamling av data som bekreftet eller avkreftet teorien.Ved den kvalitative datainnsamlingen ble det gjennomført intervjuer både av forskjellige forbund og enkeltpersoner som tilhørte berørte brukergrupper. I konklusjonen ble det oppsummert hvilke målsetninger og vektlagte forhold som ble vellykket ved opprustningen. Fremkommelighet for trikk har blitt betraktelig bedre, mens bussene har generelt fortsatt dårlig fremkommelighet. For syklistene har fremkommelighets-problemet verken blitt bedre eller dårligere etter opprustningen, mens for fotgjengerne har fremkommeligheten blitt bedre. Forbedring i plassens trafikksikkerhet er det per dags dato vanskelig å uttale seg noe om, siden det er for kort tid siden opprustningen. Enkelte forhold resulterte i at plassen er tilgjengelig, men ikke optimal med tanke på universell utforming. Med tanke på utemiljøet har bokvaliteten generelt sett blitt forbedret. I tillegg ble det foreslått forbedringstiltak.