Etteroppspent lokk-konstruksjon over Gjøvikbanen

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-25

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • På Etterstad i Oslo skal det oppføres et forretningsbygg over jernbanen. Løsningen er å heise på plass 16 meter lange omvendte T-elementer og bruke disse som forskaling for en etteroppspent lokkonstruksjon. Et spennkabelsystem i plasstøpen mellom elementene spennes opp trinnvis etter hvert som last fra bygget øker. Vi har dimensjonert et dekke over Gjøvikbanen og spesielt sett på ulykkestilstanden. Dekket er dimensjonert for en brann på 240 minutter. Likevel kan det blir det være betydelig skade på dekket ved kun bruk av overdekning. For å sørge for at konstruksjonene ikke må saneres etter en togbrann, har vi sett på ulike løsninger som kan sikre konstruksjonen ytterligere. Aktuelle løsninger er brannisolering, slukking ved hjelp av aktive/passive systemer, betongtype med ulike tilsetninger og tilslag. Vi oppgir sannsynligheten for en togbrann under dekket og presenterer beregninger for dette. Kunnskap om brann bygger i stor grad på forsøk utført i ulik skala. Under slike tester vil det være mange parametere som virker inn på resultatet. På grunn av de mange variablene kan det bli motstridende resultater rundt betongens stivhet og andre egenskaper under og etter en brann. Noen av de ulike stivhetsresultatene har vi presentert i oppgaven.