Et kommune-Norge i endring: Rådmannens rolle som endringsleder i en sammenslåingsprosess

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema for denne bacheloroppgaven er endringsledelse i kommunal sektor. Vi ønsker å se på hvordan endringsmotstand kan oppstå, hvordan endringslederen kan håndtere denne motstanden, og hvordan organisasjonskultur og makt spiller inn i organisasjonsendringer. Endringsledelse i kommunal sektor har i den siste tiden blitt spesielt dagsaktuelt med initiativet fra den sittende regjering. Ekspertutvalget nedsatt av regjeringen som ble ledet av Signy I. Vabo, heretter kalt Vabo-utvalget, har sett på kriterier for oppgaveløsning hos kommuner. Utvalgets arbeid og regjeringens initiativ som en følge av dette arbeidet, har satt i gang en nasjonal kommunesammenslåingsdebatt. Denne debatten reiser noen spennende tema som vi ønsker å belyse. Administrasjonssjefen skal sitte i høysete for å iverksette endringene som kommunestyrene vedtar og på denne måten lede endringsprosessen. Siden dette er en prosess som går igjen i hele Norge, fra sør til nord, gir dette oss en unik mulighet til å se på de problemstillingene som disse sammenslåingsprosessene reiser for en endringsleder. Derfor kom vi fram til at det ville være interessant å undersøke den øverste lederen i kommunene sin rolle i endringsarbeidet, og vi kom fram til problemstillingen: “Hvilken rolle kan administrasjonssjefen som endringsleder spille i en sammenslåingsprosess og hvilke virkemidler og strategier kan han/hun benytte seg av?” Administrasjonssjefen er kommunens øverste administrative leder. Dette gjør at administrasjonssjefen har instruksjonsmyndighet overfor sine ansatte i tillegg til at han eller hun innehar det øverste økonomiske, administrative og faglige ansvaret, (Jacobsen 2009, 101). Selv om vi har omtalt det politiske aspektet i det som er skrevet ovenfor, er dette noe vi ikke har intensjoner om å ta for oss i denne oppgaven. Vi mener denne avgrensningen, det å skille politikk og forvaltning, er viktig for å svare på problemstillingen på best mulig måte. Vår oppgave dreier seg ikke om kommunesammenslåing som fenomen, men om administrasjonssjefens rolle som endringsleder i en sammenslåingsprosess