Erfaringer ved bruk av kultursensitivt tilpasset app for kostholdsveiledning på helsestasjoner: En studie av helsepersonell ved tre helsestasjoner i østlandsområdet

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Description

  • Bakgrunn: Kroniske sykdommer er en av de største helsemessige utfordringene globalt sett. Dette gjelder også i Norge. Uheldige levevaner og usunt kosthold øker faren for utvikling av kroniske sykdommer. Endringer i demografien med økende migrasjon gir et sammensatt utfordringsbilde, da migrasjon kan føre til store omveltninger i livsstil. I tillegg har enkelte innvandrergrupper høyere risiko for utvikling av blant annet fedme og diabetes, og kvinner og barn er spesielt utsatt. Tidlig innsats er dermed avgjørende i sammenheng med forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen er en viktig arena for forebygging, da denne tjenesten når de fleste gravide og barn. Tidligere studier har likevel vist at kostholdsveiledningen i svangerskaps- og helsestasjonsomsorgen har vært usystematisk og generell og funnet behov for oppdatering, systematisering og individtilpasning av informasjon. I prosjektet SOMAH: samtaler om mat på helsestasjonen, er ny teknologi tatt i bruk for utvikling av en app med bilder. Appen brukes som et samtaleverktøy for kultursensitiv kostholdsveiledning på helsestasjoner. Problemstilling: Har bruk av app med bilder på helsestasjonen endret praksisen for kostholdsveiledning i en multikulturell befolkning? Metode: Oppgaven baserer seg på erfaringer innhentet gjennom kvalitativ metode ved bruk av semistrukturerte intervjuer. To jordmødre og tre helsesøstre fra tre helsestasjoner i østlandsområdet ble intervjuet. Oppgaven er ikke en evaluering, da det foretas i en annen pågående studie. Resultat: SOMAH-app med tilpassede bilder øker forståelsen mellom helsepersonell og klienter på tvers av språkbarrierer og kulturelle forskjeller. Bruk av bilder sammen med muntlig informasjon forsterker budskap. Bilder og tema velges ut fra behov og kan individtilpasses, verktøyet er derfor velegnet for en variert målgruppe. Fokus på ernæring og kosthold har økt ved flere helsestasjoner på grunn av tilgang på veiledningsverktøy. Både app samt en perm med bilder brukes jevnlig i kostholdsveiledningen på de ulike helsestasjonene. Konklusjon: SOMAH-verktøyet har ført til økt fokus og større bevissthet rundt kostholdsveiledning på helsestasjonen, og oppleves som et svært nyttig samtaleverktøy uavhengig av språkkunnskaper. På tross av kultursensitivt innhold fremheves likevel viktigheten av individuell kartlegging hos klienten før bruk