Energiledelse i NAV - I dag og i fremtiden

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • HiOA

Keywords

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet energiledelse. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan det arbeides med energi i NAV i dag, og hvordan det videre arbeidet med dette kan organiseres. Oppgaven kommer som et resultat av en forespørsel fra kontor for etatseiendom hos NAV om hjelp til å etablere et energiledelsessystem. Vi har ved hjelp av problemstillingen “Hvordan er dagens energiledelse i NAV, og hva er mulighetene til forbedring?” gjort et litteratursøk som belyser flere temaer som er aktuelle å ta for seg innen energiledelse. Blant annet har vi sett på standarden ISO 50001, endringsledelse og ulike energisparende faktorer. Resultatene er hentet inn gjennom kvalitative intervjuer av driftspersonell, gårdeier og kontor for etatseiendom. Funnene våre viser at det er bevissthet og engasjement for energiledelse, og at det gjøres flere tiltak for å redusere energikostnadene. Flere av tiltakene samsvarer med det litteraturen presenterer som energisparende løsninger. Funnene viser samtidig at arbeidet med energi ikke er satt godt nok i system, og at tiltakene som blir gjennomført blir gjort av de ulike kontorene på eget initiativ. Driftspersonellet etterspør også informasjon og fakta knyttet til tiltak som kan gjøres, noe som kan gjøres i form av å vise til beste praksis f.eks. Etter å ha gjennomført litteratursøk og intervjuer konkluderer vi med at det mest hensiktsmessige for NAV vil være å implementere et energiledelsessystem med utgangspunkt i punktene fra ISO 50001.