Energieffektivitet i vannbårne energianlegg: Akkumuleringstankens påvirkning på systemtemperatur

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018-05-22

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Abstract

  • Oppgaven omhandler varmesiden til et vannbårent energianlegg på et referansebygg, hvor anlegget siden overtagelse ikke har fungert optimalt. Problemstillingen til oppgaven er todelt. Den tar i førse omgang for seg faktorer som virker ødeleggende for anleggets enerieffektivitet. Videre undersøkes det hvordan man kan optimalisere anlegget ytterligere ved å benytte ulike typer løsninger/konfigurasjoner av akkumuleringstanker. Litteraturen anbefaler ofte å benytte tank med tre anslutninger, da dette gir bedre temperatursjiktning i tanken. Produsenter av varmeanlegg anbefaler ofte dobbel gjennomstrømning. Begrunnelsen er sikker drift av varmepumpe, grunnet jevn vannstrøm over varmepumpe. I oppgaven blir egenskapene til de ulike koblingstypene undersøkt ved å se på strømningsfrhold ved ulike systeløsninger. Dette ble gjort ved å kjøre CFD-simuleringer av ulike løsninger, analyse av måledata fra SD-anlegg, og beregning av Richardsontall. Oppgaven konkludere avslutningsvis med at temperatursjiktningen og dermed energieffektiviteten til tanken blir bedre ved bruk av innløpsinnstallasjoner som senker hastigheten. Det er også utarbeidet en konkret tiltaksliste for å bedre funksjonen og energieffektiviteten til referansebygget.