En styrkebasert tilnærming itl behovstilfredsstillelse - en kvalitativ studie fra medarbeiderens perspektiv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne studien er å belyse den styrkebaserte tilnærmingen som har utspring i positiv psykologi og som fokuserer på medarbeidernes styrker, herunder bruk, utvikling og anerkjennelse av disse. En motsetning til den styrkebaserte tilnærmingen er den svakhetsbaserte tilnærmingen som fokuserer på å forbedre de områdene som ikke er tilstrekkelig hos medarbeiderne. Flere nye studier på dette området viser til at en styrkebasert tilnærming er å foretrekke da denne blant annet kan vise til økt prestasjon hos medarbeiderne. En studie indikerer at forklaringen på dette kan finnes i selvbestemmelsesteorien (SDT) fordi tilnærmingen evner å dekke behovene i SDT. Behovene det refereres til er autonomi, kompetanse og tilhørighet, behov som må tilfredsstilles for å skape indre motivasjon. Studien sier imidlertid lite om hvorfor denne linken kan trekkes. Vår hensikt blir dermed å undersøke hvordan en styrkebasert tilnærming evner å tilfredsstille hver av disse tre behovene. For å besvare problemstillingen har vi benyttet oss av kvalitativ metode og har i den anledning intervjuet seks medarbeidere. På denne måten kunne vi få innholdsrik og utdypende informasjon om fenomenet vi undersøker. Problemstillingen er besvart på bakgrunn av informantenes egne refleksjoner og eksisterende teori og empiri. Våre funn indikerer at det er flere forklaringer på hvorfor den styrkebaserte tilnærmingen kan kobles til behovene i SDT. Blant annet fant vi en indikasjon på at styrker kan skape indre motivasjon som kan forbindes med en følelse av frivillighet. Et annet interessant funn i forbindelse med behovsdekning av kompetanse var at utvikling var viktigere for følelse av kompetanse enn tilnærmingen i seg selv. Tilhørighet var imidlertid vanskeligere å knytte til bruk av styrker. Vi så likevel indikasjoner på at positive tilbakemeldinger i form av annerkjennelse og bekreftelse virket positivt inn på medarbeidernes tilhørighetsfølelse, mens negative tilbakemeldinger kunne svekke tillit og redusere tilhørighetsfølelsen