En studie av faktorer lærere anser som sentrale for at sammenhengen mellom skolefaglig selvoppfatning, forventning om mestring og attribusjon skal ha positiv innvirkning på elevenes motivasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvilke faktorer lærere anser som sentrale for at sammenhengen mellom skolefaglig selvoppfatning, forventning om mestring og attribusjon skal ha en positiv innvirkning på elevenes motivasjon. For å besvare og belyse oppgavens problemstilling, er en kvalitativ forskningsmetode og en fenomenologisk tilnærming benyttet. For å få et innsyn i lærernes meninger, tanker, erfaringer, praksis og oppfatninger omkring temaet, fant jeg at intervju var en hensiktsmessig forskningsmetode. Gjennom en omfattende analyseprosess ble informantenes ulike svar og oppfatninger kategorisert i fem beskrivelseskategorier. Resultatene av undersøkelsen viser at lærerne anser mestringserfaringer, tilrettelegging gjennom veiledning, differensiering og tilpasning, indre og ustabile årsaksforklaringer, positive forventninger og det å se det positive som sentrale faktorer for at sammenhengen skal virke positivt inn på elevenes motivasjon. Funnene ble siden drøftet opp mot tidligere forskningslitteratur, og det viser seg at informantenes synspunkter i stor grad stemmer overens med den tidligere forskningen på området.