En evaluering av skriftlig informasjonsmateriell tilgjengelig for kvinner med svangerskapsdiabetes i Norge

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Description

  • Svangerskapsdiabetes er et økende problem blant gravide kvinner i Norge. Innvandrerkvinner fra Nord-Afrika og Sør-Afrika er spesielt utsatt. Selv om de fleste kvinner med svangerskapsdiabetes normaliserer glukosenivåene etter fødsel, er sjansen for å utvikle diabetes type 2 på et senere stadium stor hos både mor og barn. Behandling av svangerskapsdiabetes kan dermed ha en stor forebyggende effekt på fremtidig utvikling av diabetes type 2. Brukervennlig informasjon om behandling, kosthold og fysisk aktivitet kan et viktig hjelpemiddel for at kvinnene enklere skal kunne regulere sitt blodsukker. Studier viser imidlertid at kvaliteten på skriftlig helseinformasjon er av varierende kvalitet, og at mottaker ofte har problemer med å forstå og benytte seg av informasjonen. Formålet med denne oppgaven er å vurdere eksisterende informasjonsmateriell for kvinner med svangerskapsdiabetes i Norge. Problemstilling: Hvor brukervennlig er skriftlig informasjonsmaterialet tilgjengelig for kvinner med svangerskapsdiabetes i Norge? Metode: Skriftlig materiell fra Diabetesforbundet, Drammen sykehus, Akershus sykehus, Bergen sykehus og Ullevål ble samlet inn. Det ble gjort en vurdering av format og tema i de ulike materiellene. Ved hjelp av Suitability assessment of Materials (SAM) ble materiellene vurdert etter seks ulike kategorier og totalt 21 enkeltfaktorer. Hver faktor skulle rangeres som fremragende (2 poeng), tilstrekkelig (1 poeng) eller uegnet (0 poeng). Resultatene ble lagt sammen og omregnet til prosentscore av maksimal poengscore. Materiellet ble deretter rangert som fremragende (70-100 poeng), tilstrekkelig (40-69 poeng) eller uegnet (0-39 poeng). Som en del av SAM-evalueringen ble også tekstens lesbarhet målt ved lesbarhetsindeksen LIKS som vurderer teksten som lettlest, middels vanskelig og vanskelig å lese. Resultater: Det var store forskjeller på tema i de ulike materiellene. Noen informasjonsmateriell omfattet kun generell behandling om svangerskapsdiabetes og behandling, ett materiell bestod utelukkende av kostholdsråd, mens andre inkluderte både informasjon om svangerskapsdiabetes, behandling, kosthold og fysisk aktivitet. Resultatene fra SAM-evalueringen viser til en gjennomsnittlig totalscore på 39,9%. Kategoriene innhold og lesbarhet hadde den høyeste gjennomsnittlige totalscoren på 59,9%, men lesbarhet var den eneste kategorien hvor ingen av materiellene ble kategorisert som uegnet. 3/5 materiell ble kategorisert som lettlest etter LIKS, mens to ble kategorisert som middels vanskelig. Samtlige informasjonsmateriell ble kategorisert som uegnet i kategorien kulturell egnethet. Konklusjon: Utfra resultatene, ser det ut til at den skriftlige informasjonen tilgjengelig for kvinner med svangerskapsdiabetes i Norge ikke er tilstrekkelig brukervennlig Til tross for en gjennomsnittlig poengscore på 39,6, som akkurat kan kategoriseres som tilstrekkelig, viser den gjennomsnittlige totalscoren på 0 poeng i kulturell egnethet at materiellet er lite brukervennlig for målgruppen, da en stor andel av kvinner med svangerskapsdiabetes i Norge er av etnisk opprinnelse.