En analys av boligprisutviklingen i Oslo

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven er en analyse av boligprisutviklingen i Oslo. Problemstillingen i oppgaven er å identifisere nøkkelfaktorer som driver boligprisene i hovedstaden, samt å diskutere i hvilken grad den norske boligpolitikken er effektiv for å regulere boligprisene og boligmarkedet. Denne oppgaven vil i utgangspunktet ikke ta for seg andre aspekter av boligmarkedet som for eksempel boligstandard, boligmasse og så videre, men slike faktorer kan bli nevnt dersom de er med å påvirke boligprisene. Prisdannelsen på boligmarkedet er særdeles kompleks med mange faktorer som direkte eller indirekte vil kunne spille inn. En oppgave med et så begrenset omfang som denne vil ikke kunne ta for seg et stort antall faktorer. Jeg har valgt å fokusere på de faktorene som kan antas å ha størst påvirkning på boligprisene. Oppgaven vil følgelig fremstille boligmarkedet og prisdannelsen på dette markedet i en noe forenklet versjon. Diskusjonen rundt boligpolitikken og dens effektivitet vil baseres på teorien som blir presentert i oppgaven. Denne diskusjonen vil dermed også være basert på en forenklet framstilling av boligmarkedet. Videre avgrensing av oppgaven vil klart framgå av starten på hvert kapittel. Kapittel 2 av oppgaven handler om den historiske utviklingen av boligprisene i Oslo. Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank vil jeg presentere både den nominelle og den reelle utviklingen av boligprisene i Oslo fra 1865 frem til siste kvartal av 2016. Hovedfokus vil bli lagt på perioden fra 1970 og frem til i dag. I kapittel 3 av oppgaven vil jeg presentere teori knyttet til boligmarkedet. Jeg vil presentere en etterspørselsfunksjon laget av Jacobsen og Naug (2004), og en tilbudsfunksjon laget av David F. Hendry (1984). I kapittel 4 brukes teorien presentert i kapittel 3, samt andre kilder for å identifisere både makro- og mikroøkonomiske faktorer som kan forklare prisstigningen i boligmarkedet i Oslo. Dette gjøres ved å bruke teori som sier noe om drivende faktorer i boligmarkedet for så å se hvordan disse har utviklet seg i forhold til boligprisene. Dersom det er stor korrelasjon vil det være rimelig å anta at faktoren til en viss grad har vært med på å påvirke prisene. I kapittel 5 presenteres de gjennomgående satsingsområdene i norsk boligpolitikk og se på hvordan disse har utviklet seg. Videre vil jeg gjøre rede for, og diskutere, i hvilken grad disse tiltakene synes å gi effekter som de er ment å gi. Avslutningsvis vil jeg reflektere over i hvilken grad boligpolitikken, slik den er nå, klarer å påvirke markedet i ønsket retning.