Elevmotivasjon for skolearbeid

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: ”Hva kan en lærer gjøre for å stimulere til økt elevmotivasjon for skolearbeid?”. Dette temaet og denne problemstillingen ble valgt fordi jeg synes det var oppsiktsvekkende å høre at elever faktisk avslutter sin skolegang allerede etter ungdomsskolen på grunn av motivasjonsmangel (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Siden jeg snart skal ut i arbeidslivet synes jeg det var hensiktsmessig å finne ut hva to lærere på barneskolen mener må til for å øke elevers motivasjon for skolearbeid. Tidligere internasjonal forskning og nasjonale elevundersøkelser viser at positiv elev-lærer relasjon, tilpasset opplæring og mål og målstruktur har betydning for, i likhet med flere andre forhold, elevers motivasjon for skolearbeid (Hattie, 2009; Skaalvik & Skaalvik, 2011). Jeg ønsket derfor å finne ut om lærere ute i skolen faktisk er enige i dette. Disse forholdene ble valgt basert på praksisobservasjoner og en tidligere undersøkelse jeg hadde lest. For å fremskaffe de nødvendige funnene benyttet jeg meg av et kvalitativt forskningsintervju, der jeg intervjuet to barneskolelærere med kunnskap om emnet motivasjon. Funnene mine viser at informantene ser på positiv elev-lærer relasjon, tilpasset opplæring og mål og målstruktur som vesentlige forhold når man skal legge til rette for økt elevmotivasjon. Tilhørighet, tillit, anerkjennelse, mestring, og konkrete og kortsiktige mål med fokus på fremgang og forbedring var noen av de faktorene som informantene mente at lærere burde fokusere på i arbeidet mot en økt elevmotivasjon for skolearbeid. Som metodedelen fremhever kan ikke to informanters erfaringer og opplevelser generaliseres til å gjelde alle barneskolelærere, men det gir et innblikk og en forståelse for hvilke faktorer som faktisk har vist seg å ha en positiv effekt på elevers motivasjon for skolearbeid.