Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Description

  • Denne bacheloroppgaven handler om hvordan vi definerer musikkfaglig utbytte i musikkfaget på grunnskolen og hvordan lærere forholder seg ulikt til læreplanen og gjennomføring av musikkundervisningen. Jeg opplever at læreplanen åpner for egen tolkning av læringsmålene og at lærere i mindre grad en før forholder seg til læreplanen. Jeg har også opplevd at musikkundervisningen i skolen har fokus på musikkopplevelsen i større grad enn jeg tidligere hadde antatt. Når jeg begynte med denne oppgaven hadde jeg en problemstilling som jeg nå har valgt å gå bort ifra. Denne problemstillingen omhandlet det faglige utbytte elever med spesielle behov hadde av ordinær musikkundervisning. Dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre fordi jeg ikke hadde tatt hensyn til at musikkopplevelsesperspektivet sto så sterkt i læreplanen som jeg opplever at det gjør. Dette medførte at å skrive om elever med spesielle behov ble mindre interessant, nettopp fordi både elevene med lærevansker og de andre elevene uansett kunne oppleve seg gjennom store deler av undervisningen. Dette ser jeg på som en stor utfordring når det kommer til hvordan jeg som kommende musikklærer skal klare å legitimere musikkfaget. Dette gjorde at jeg valgte å flytte fokuset til hele elevgruppen.