Elevens faglige selvoppfatning og lærerens rolle

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • Formålet med bacheloroppgaven «Elevenes faglige selvoppfatningen og lærerens rolle» er å se på hvordan en lærer bør gjennomføre sin undervisningspraksis for å best mulig ivareta og bygge opp en god faglig selvoppfatning hos elevene. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en lærer bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene? Oppgaven baserer seg på tre vitenskapelige artikler, samt relevant teori innenfor selvoppfatningstradisjonen, og da hovedsakelig selvvurdering, forventing om mestring, samt målorienteringsteori. Funnene viser betydningen av et mestringsorientert læringsmiljø, og at en lærer gir elevene signaler og tilbakemeldinger som fremmer dette læringsklimaet. Videre ser man betydningen av å vektlegge mestringserfaringer i undervisningen, og hvordan en lærers forventinger og gode relasjon til elevene er viktig for utvikling av god faglig selvoppfatning hos elevene. Innledning med presentasjon og begrunnelse for tema og problemstilling Da jeg skulle velge problemstilling til denne bacheloroppgaven ønsket jeg å velge noe jeg kunne relatere meg til selv. Jeg husker fra egen skolegang at spesielt matematikk var et fag jeg slet med å mestre, og jeg hadde sjeldent gode opplevelser i matematikktimene. Jeg opplevde at matematikk var et fag jeg var «for dum» til å forstå, og la vel aldri særlig innsats i det heller. Da jeg som voksen tok opp noen av fagene fra videregående skole, var selvfølgelig matematikk ett av dem. Denne gangen fikk jeg en lærer som klarte å gi meg opplevelsen av å mestre i faget, og jeg kjente en voldsom motivasjon til å hele tiden prestere bedre. Denne opplevelsen var i grunn det som også inspirerte meg til å bli lærer, og av alle ting faglærer i matematikk. Den deilige følelsen jeg fikk når jeg oppdaget at jeg mestret i et fag jeg trodde jeg aldri hadde forutsetninger for å klare, den ville jeg være med å gi andre elever i sin skolegang. Med dette som grunnlag ønsker jeg nå å bruke min bacheloroppgave til å se nærmere på hva som gjør en lærer, i dagens resultatorienterte skole, i stand til å gi elevene den gode faglige selvoppfatningen. Norsk skole, og norsk skolepolitikk er i dag sterkt farget av resultatene fra PISA undersøkelsen som slo ned som en bombe i 2000, og dette har lagt trykket på resultatoppnåelse etter felles, fastsatte mål. En lærers oppgave og utfordring vil være å skape et læringsmiljø hvor hver enkelt elev blir sett og gitt en tilpasset opplæring som skaper elever med tro på egne ferdigheter og gode forutsetninger for mestring. Videre er det viktig at en lærer har kunnskap om hvordan elevene årsaksforklarer sine prestasjoner, hvorfor og hva dette kan medføre av konsekvenser for elevens faglige selvoppfatning og videre faglige utvikling. Problemstillingen jeg vil ta for meg i denne bacheloroppgaven er derfor som følger; Hvordan kan en lærer bidra til god faglig selvoppfatning hos elevene? Jeg har gjort meg noen begrensninger i forkant av mine undersøkelser; Elevgruppen mitt fokus vil ligge på er hovedsakelig elever som anses å ha skolefaglige utfordringer, og har en dårlig faglig selvoppfatning. Forskning viser at det finnes forskjeller basert på kjønn når det gjelder faglig selvoppfatning, og da særlig innenfor matematikk (E. M. Skaalvik & Skaalvik, 2013). Jeg vil i denne oppgaven ikke ta hensyn til denne forskjellen, og det samme gjelder for etniske forskjeller blant elevene. Jeg vil også forholde meg til elevens faglige erfaringer i skolen, og ikke til sosiale eller andre påvirkninger utenfor skolen. Videre vil deler av min oppgave ta for seg lærerens faglige tilbakemeldinger til elevene, og jeg vil se på hvordan dette påvirker elevers faglige selvoppfatning uten å bevege meg inn i selve vurderingstradisjonen. Jeg vil først presentere metodebruk og fagartikler som ligger til grunn for oppgaven, før jeg trekker frem teori som jeg har funnet relevant. Deretter vil jeg i lys av teori og analysert materiale drøfte problemstillingen, før jeg oppsummerer og konkluderer.