Elevenes motivasjon for matematikk og lærerens undervisningspraksis – en refleksjon med fokus på mellomtrinnet

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-10

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne teoretiske undersøkelsen fokuserer på hvordan elevers motivasjon for og mestringsfølelse i matematikk kan påvirkes av læreres valg av undervisningsmetoder. Formålet er å se elevenes motivasjon for matematikk på mellomtrinnet i sammenheng med forskning som viser at deres motivasjon for skolearbeid er fallende fra 5.-10. trinn, og at mange norske elever har for svak kompetanse i matematikk ved grunnskolens avslutning. Problemformuleringen er: Hvordan kan lærere ivareta elevers motivasjon for og mestringsfølelse i matematikk på mellomtrinnet? Gjennom å analysere og drøfte to artikler som representerer henholdsvis tradisjonell matematikkundervisning og utforskende undervisning i et undersøkelseslandskap i lys av selvbestemmelsesteori, mestringsteori og teori om elevers motivasjon for å lære matematikk, peker jeg på at undervisningen i lys av motivasjonsteori med fordel kan berikes med mer utforskende og varierte metoder. Jeg trekker også inn nyere forskning og annen relevant litteratur for å belyse problemstillingen. Jeg mener å finne indikasjoner på at bruk av utforskende metoder i undervisningen på mellomtrinnet kan styrke elevenes motivasjon og mestringsfølelse i matematikk, og at Læreplanens intensjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats også har bedre forutsetninger i en mer variert undervisningspraksis.