Effekten av kostholdskurset Bra mat på eldres kostholdsvaner og kunnskapsnivå; En studie av deltakere ved frisklivstilbudet ved Lovisenberg Omsorg+. Effect of the nutrition course Bra mat on food habits and nutrition literacy among the elderly;

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • SERN;2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: De globale helseutfordringene er komplekse og økende. Sult og overvekt/fedme eksisterer i dag flere steder side om side, og kroniske livsstilssykdommer er et økende problem verden over. Det at befolkningen stadig blir eldre fører med seg en økt sykdomsbyrde og økte helsekostnader. Behovet og fokuset på forebyggende helsearbeid har med dette økt. Stadig nye rapporter og forskrifter etterlyser økt innsats i denne sektoren. I 2003 kom forslaget om en Grønn resept ordning, og en videreutvikling av dette var frisklivssentralene. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 der hovedfokuset rettes mot forebygging fremfor behandling av sykdom. Kommunene fikk dermed tildelt mer ansvar og det ble et større fokus på frisklivssentraler. Gjennom frisklivssentraler tilbys blant annet kostholdskurset Bra mat-for bedre helse, og formålet med denne oppgaven er å se hvilken effekt dette kurset har på den eldre befolkningen