”Du er du og du duger”

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tittelen på oppgaven ”du er du og du duger”, beskriver i denne sammenheng hvordan barn bør få delta i undervisningen med sine forutsetninger, elevene skal føle at de mestrer. Problemstillingen for oppgaven lyder; Hvordan kan mill bidra til å tilpasse undervisningen til mangfoldet ? Formålet for oppgaven er å belyse hvordan mill kan treffe de ulike elevene i en klasse. Mill er en teoretisk innfallsvinkel til undervisningen som bygger på teoriene om mange intelligenser, læringsstiler og læringsstrategier. Tilpasset opplæring blir definert ut i fra opplæringsloven, hvor hovedmålet er å tilpasse til elevene ut i fra deres evner og forutsetninger. Gjennom fokus på at elevene skal få bruke sine sterkeste sider og ”lære å lære” skal elevene i følge mill oppleve å få tilpasset undervisning. For å besvare problemstillingen min har jeg valgt å bruke det kvalitative forskningsintervjuet. Tilslutt vil mill bli drøftet opp mot ulike utfordringer som læreren står ovenfor for å kunne tilpasse til det mangfoldige klasserommet. Her vil relevant teori og utsagn fra informantene bli satt opp mot hverandre.