Digitalisering som organisasjonsendring. Hvordan forholder virksomheter seg til digitalisering?

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven ser på digitalisering som organisasjonsendring, og er i hovedsak utført for å svare på problemstillingen: ”Hvordan forholder virksomheter seg til digitalisering?” Overskrifter som “digitaliser eller dø” og “alle offentlige tjenester skal digitaliseres i løpet av 2017”, opp mot artikler om at Norge henger etter andre land på digitalisering selv om vi er 5. best i verden på IKT, gjorde at vi ble interessert i å undersøke mer om temaet. For å avgrense oppgaven brukte vi tre uavhengige variabler; grad av offentlighet, endringsledelse og strategi, i tillegg til tre hypoteser. Dataen samlet vi inn gjennom semistrukturerte intervjuer av seks ledere med digital kompetanse. Resultatene fra datainnsamlingen viste at kundeatferd og digital kompetanse er viktige momenter som virksomheter må ta hensyn til ved digital transformasjon, og at grad av offentlighet spiller en vesentlig rolle.