Digitalisering av Klipparkivet i biblioteket ved Oslo Museum

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgavens formål er å undersøke hvorfor det er viktig å digitalisere Klipparkivet ved Oslo Museums bibliotek, med fordeler og ulemper som følge av en slik prosess. For å finne svar på problemstillingen er det benyttet kvalitativ metode. Fire informanter innen- og utenfor Oslo Museum er intervjuet i en casestudie. I tillegg er strategi- og virksomhetsplaner gransket. Ved å sammenligne empiri og teori i en komparativ analyse, er det sett etter samsvar og forskjeller blant informantene og forskernes synspunkter. Resultatet av undersøkelsen viser viktige fordeler ved å digitalisere Klipparkivet. Økt tilgjengelighet er den vesentligste gevinsten. Informantene med best kjennskap til Klipparkivet nevner dessuten bevaringsdigitalisering som et avgjørende poeng. Et av hovedfunnene viser et paradoks: det man kan betrakte som en ulempe for bruken av biblioteket, nemlig risiko for at færre brukere oppsøker det fysiske biblioteket ved digitalisering, også kan anses som en fordel. Sannsynligvis kan mindre besøk medføre at mer ressurser kan brukes på ytterligere digitalisering. Digitalisert materiale gir flere tilgang til bibliotekets samling uten å besøke det fysisk. Økt bruk av et digitalisert Klipparkiv legitimerer dermed behovet for biblioteket. Linked Open Data kan gi fremtidsrettede muligheter ved digitalisering av Klipparkivet i Oslo Museums bibliotek, gjennom sammenkobling med andre samlinger.