Digitale verktøy som hjelpemiddel for begrepslæring

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2018-04

Series/Report no

  • Bacheloroppgaver;

Publisher

  • OsloMet

Abstract

  • Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitale verktøy kan tilrettelegge for læring og utvikling hos elever i arbeid med begrepslæring, med fokus på flerspråklige elever. Oppgaven vil belyse problemstillingen; «Hvordan kan digitale verktøy brukes som hjelpemiddel for begrepslæring, i arbeid med flerspråklige elever?» der SMART Board ble valgt som hovedverktøy, men i denne oppgaven brukes den generelle betegnelsen digital tavle. I denne oppgaven ble kvalitativt forskningsintervju valgt som metode, fordi jeg ønsket å undersøke hvordan lærere bruker digitale tavler i forbindelse med begrepslæring. Jeg har valgt ungdomstrinnet som målgruppe, fordi erfaringsmessig har jeg sett at fagbegreper blir mer komplekse og utfordrende. For å gjennomføre undersøkelsen har jeg tatt utgangspunkt i to læreres erfaringer, forskning og teori. Fra dataene som ble innhentet, utarbeidet jeg kategorier som tolkning og analyse ble gjort på bakgrunn av. Gjennom dette prosjektet har det vist seg at digital tavle kan bidra til visualisering, strukturert begrepslæring, bruk av eksempler og øvelser, elevdeltagelse i plenum og definering av begreper.