Digitale læringsressurser som motivasjonsfaktor for elever med konsentrasjonsvansker

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • En oppgave om hvordan den digitale læringsressursen Salaby kan påvirke motivasjonen til elever med konsentrasjonsvansker. Forskningsspørsmål Oppgavens hensikt har vært å finne ut om motivasjonen til elever med konsentrasjonsvansker, påvirkes på noen måte ved bruk av Salaby i matematikktimene. Samtidig har hensikten vært å se på Salaby som læringsressurs og muligheter den kan tilby elever med konsentrasjonsvansker. Mitt forskningsspørsmål har derfor vært: ”Hvordan kan den digitale læringsressursen Salaby påvirke motivasjonen til elever med konsentrasjonsvansker?”. Metode Mitt metodevalg i forskningsperioden har vært kvantitativ metode og mer spesifikt intervju og observasjon. Informantene har vært to kontaktlærere i tredje klasse fra forskjellige skoler, mens utvalget i observasjonene har vært fire elever i disse to klassene. Funnene fra mine metoder og relevant teori, har vært utgangspunkt for utformingen av oppgavens analyse og videre konklusjon. Analyse og konklusjon Resultatene fra intervju og observasjon viser at Salaby kan bidra til økt motivasjon for elever med konsentrasjonsvansker. Samtidig viser undersøkelsene også at Salaby ikke alltid har en positiv påvirkning på motivasjonen til alle elever. Fordi undersøkelsen kun har tatt for seg to lærere og åtte elever kan ikke resultatene generaliseres til elever med konsentrasjonsvansker generelt, det vil være behov for videre forskingen.