Det sosiale læringsmiljøet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Et godt læringsmiljø fordrer et godt sosialt miljø. Denne påstanden skal nærmere etterprøves i denne bacheloroppgaven. Oppgaven vil forsøke å finne sammenhenger mellom den sosiale læringen som foregår på skolen, og på hvilke måter det sosiale felleskapet kan påvirke læringsmiljøet. Metodene brukt i denne oppgaven er litteraturstudie, intervju og interjvu-undersøkelse. Oppgavens funn peker på flere sammenhenger mellom sosial og faglig læring. For at et sosialt fellesskap skal fungere, må deltakerne samhandle og samarbeide på en god måte med hverandre. Arbeid med den sosiale kompetansen kan hjelpe elevene med dette. I tillegg viser oppgavens funn at lærer-elev- relasjonen spiller en viktig rolle for elevenes motivasjon og lyst til å lære. Læreren kan gjennom gode relasjoner med sine elever bidra til økt selvverd og selvfølelse. Forskning viser at elever med høyt selvverd har stor sannsynlighet for å lykkes faglig og ofte blir verdsatt sosialt av medelever (Woolfolk, Pettersson, Ragnheiður, & Nygård, 2004). Hvordan elevkulturen i en klasse er, vil også kunne påvirke hvordan læringsmiljøet er. Generelt viser resultatene at et godt sosialt fellesskap med sosialt kompetente elever påvirker læringsmiljøet på en positiv måte.