Det sosiale fellesskapets betydning for elevers trivsel og læring

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • Bacheloroppgaven Det sosiale fellesskapets betydning for trivsel og læring belyser problemstillingen: Hvilken rolle spiller det sosiale fellesskapet for elevers trivsel og læring, og hvordan kan læreren bidra til å skape et godt sosialt fellesskap? For å svare på denne problemstillingen er det brukt teori samt semistrukturerte intervjuer med tre lærere. Skolen er en sosial arena hvor det sosiale er sentralt i elevers læringsprosess og for at elevene skal trives. Sosiokulturell teori er av betydning. Temaene informantene tok opp og som er sentrale i lærerens arbeid er: relasjoner, trygghet, forutsigbarhet, samtaler, sosialisering, forebygging, hva en gjør om miljøet er dårlig og elevkultur. I tillegg ble sammenhengen mellom trivsel og læring gjort rede for.