”Det å bli stemplet som avhengig og manipulerende var det verste” : hvordan kan sykepleier bidra til god smertelindring av opioidavhengige pasienter innlagt på postoperativ avdeling?

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til god smertelindring av opioidavhengige pasienter innlagt på postoperativ avdeling? Bakgrunn: Bakgrunn for valg av tema og problemstilling er interesse for psykiatri og rusomsorgen, men også en pasienthistorie fra tidligere praksisperiode innenfor psykiatri. Denne historien er inkludert i innledningen. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å belyse problemstillingen om hvordan sykepleieren kan smertelindre den opioidavhengige på en postoperativ avdeling. Metode: Dette er en litteraturstudie, basert på relevant teori og tre kvantitative forskningsartikler, en oversiktsartikkel og en kvalitativ forskningsartikkel. Databasene Cinahl, Svemed og Medline ble benyttet til litteratursøk. Oppgaven er delt inn i innledning, teori, metode, funn, drøfting og konklusjon. Resultat: Rusavhengige pasienter opplever uadekvat smertelindring, funn viser at opptil 60% opplever å ikke bli tilstrekkelig smertelindret. Sykepleierens kunnskap, egne holdninger og sosialisering på arbeidsplassen er med på å påvirke behandlingen til den rusavhengige. Det viser seg at en god kartlegging er et viktig verktøy. Konklusjon: Funnene viser at det er for lite kunnskap hos helsepersonell om denne pasientgruppen og at dette påvirker sykepleierens holdninger. Det er viktig med endringsarbeid dersom disse holdningene er negative. Sosialisering på avdelingen og sykepleierens mulighet til kartlegging er viktige faktorer som spiller inn. For å komme i dialog med pasienten og få til en god behandling er det avgjørende å skape en relasjon til pasienten.