Den norske oljen i lærebøkene

Collection

  • LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Denne oppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av fem ulike læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Bøkene som analyseres er skrevet fra 1976-2008. Oppgaven undersøker hvordan den norske oljen blir presentert gjennom disse og hvordan denne fremstillingen har endret seg de siste 40 årene. Oppgaven tar sikte på å svare på problemstillingen: ”Norges forhold til oljen- en eventyrlig fremstilling i skolen? Hvordan presenterer et utvalg lærebøker historien om den norske oljen, og på hvilke premisser?” Lærebokanalysen tar for seg meningsinnholdet i de forskjellige bøkene (tekst, oppgaver og bildebruk). Den drøfter også bøkene i sammenheng med de forskjellige læreplanene de er skrevet ut i fra. Dette er for å finne ut hvordan fremstillingen av den norske oljen i samfunnsfaglærebøkene har endret seg over tid. Oppgaven diskuterer viktigheten av lærebøker i klasserommet, og hvordan ulike læreverk har endret seg i takt med læreplanutviklingen. Analysen viser at det har eksistert en objektiv, tosidig framstilling av den norske oljen i samtlige bøker. Uansett læreplan, tar bøkene opp både positive og negative konsekvenser ved funnet, framstillingen og bruken av den norske oljen. Selv om alle bøkene gjør dette, ser en likevel en endring i forhold til bøkenes vinkling, oppsett og struktur. De eldre bøkene tegner en mer lokal fremstilling, mens de nyere bøkene løfter blikket opp og ut mot en mer global, sammensatt verden. I tillegg til dette er de nyere læreverkene mer utsmykket i form av differensiering, bilder og visuelle inntrykk enn de eldre bøkene. Presentasjonen av den norske oljen i samfunnsfaglærebøkene er et komplisert fenomen. Oppgaven prøver å forenkle dette ved å vise den historiske utviklingen rundt premissene for de forskjellige læreplanene og lærebøkene på en sammensatt, kritisk og analytisk måte.