Demokratiopplæring i norsk skole – opplæring om, for og gjennom demokrati?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2001 gjennomførte den internasjonale organisasjon IEA en undersøkelse kalt Civic Education Study hvor norske lærere ble spurt om demokratiopplæring i norsk skole. Lærerne ble bedt om å svare på om opplæringen la mest vekt på kunnskap om samfunnet, elevenes kritiske tenkning eller elevenes sosiale og politiske deltakelse og utvikling av verdier. Funnene fra undersøkelsen er bemerkelsesverdig siden nesten 80 prosent av lærerne svarte at opplæringen legger mest vekt på kunnskapsformidling. På den andre siden svarte over 90 prosent av lærerne at opplæringen bør legge mest vekt på kritisk tenkning, politisk deltakelse og utvikling av verdier. Jannicke Heldal Stray og Theo Koritzinsky har begge pekt på at demokratimandatet i formålsparagrafen ikke blir oppfylt i tilstrekkelig grad. Dette ved at lærere legger vekt på opplæring om demokrati (kunnskap) fremfor opplæring for og gjennom demokrati (verdi- og holdningskompetanse. De peker også på at styringsdokumentene i skolen er «uenige» med seg selv om hvordan demokratimandatet til skolen skal oppfylles. Spesielt kompetansemålene som kun fremmer kognitive utfordringer (opplæring om) står i kontrast med formålsparagrafen og øvrige styringsdokumenter som også legger vektlegger elevenes holdnings- og handlingskompetanse (opplæring for og gjennom). Denne oppgaven tar for seg utfordringer som lærere i den norske skole møter i opplæring om, for og gjennom demokrati. Metoden bygger på kvalitative intervjuer av to lærere sett opp mot relevant forskning om temaet. De to lærerne jeg intervjuet viser til både ulike og like oppfatninger om demokratiopplæring i norsk skole. Begge var enige med Stray og Koritzinsky om at styringsdokumentene kan oppfattes som «uenige» med seg selv, og også som en direkte årsak for at det i større grad vektlegges opplæring om demokrati i norsk skole.