Definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet. En drøfting av definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet ved hjelp av Foucault

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Som barnevernspedagog vil jeg møte barn og voksne med en vanskelig livssituasjon. Dette er mennesker som står i faresonen for å bli ekskludert og marginalisert i samfunnet. Det er helt sentralt hvordan systemet forstår, fortolker og definerer barn og familiers livssituasjoner. Hvordan problematiske aspekter tolkes og beskrives kan være høyst avgjørende for videre utfall i en barnevernssak. Kompleksiteten i menneskers liv nødvendiggjør en organisering og kartlegging for å kunne skape et helhetlig bilde over hvilke behov klienten har. Barnevernspedagogen råder over en makt til å fremheve og overse egenskaper og aspekter ved klientens liv. En makt og dominans over virkelighetsbeskrivelsen. Makten til å definere andre mennesker. Oppgavens problemstilling spør hvordan Foucaults maktperspektiver kan bidra til forståelse av en skjev fordeling av definisjonsmakt og maktstrukturer i barnevernet. Jeg vil i denne bacheloroppgaven innby til en undring vedrørende maktpotensialet i strukturer, og maktpotensialet i kunnskap og språk. Jeg har tatt for meg hvordan økt forutsetning gjennom kunnskap og språk etablerer og opprettholder en skjev fordeling av definisjonsmakt; gjennom klientbeskrivelser, barnevernets tekster, og definisjonsmaktens påvirkning i samarbeid mellom klient og barnevernspedagog.