Dannelsesreise eller virkelighetsflukt?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Temaet for denne oppgaven er hvordan skjønnlitterære verk med reise som motiv kan leses som reiselitteratur. For å kunne svare på dette har jeg gjort en analyse av reisemotivet i romanene Parissyndromet av Heidi Furre og Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? av Johan Harstad. Oppgaven består av fire deler. I første del innledes oppgavens tema, problemstilling og struktur. Andre del består av en teorigjennomgang der jeg undersøker ulike definisjoner av reiselitteratur. Her trekkes det også frem eksempler på andre skjønnlitterære verk der reisen fungerer som motiv. De fleste definisjoner av reiselitteratur forutsetter tilknytning til sakprosa som sjangerkrav, noe som gjør det vanskelig å se fiktive tekster i lys av begrepet. I tredje del gjennomføres selve analysen av de to verkene. Innledningsvis gjør jeg i denne delen rede for valget av litterær analyse som motiv, og de avgrensinger jeg har gjort knyttet til dette. I analysen diskuterer jeg funnene opp mot den tidligere presenterte teorien. Som avslutning på del tre gir jeg en kort oppsummering av funn i analysen, og de tydeligste forskjeller og likheter mellom de to verkene. I fjerde del avsluttes oppgaven med en konklusjon.