Brukerorientert ledelse ved NAV-kontor

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har vi valgt temaet brukerorientert ledelse. Brukerorientering er et mye omtalt begrep som har fått økt fokus i dagens samfunn, og stiller med dette store krav til offentlige virksomheter. Begrepet brukerorientert ledelse er forholdsvis nytt, og det er lite kunnskapsbasert materiale om det. Siden brukerorientert ledelse er et omfattende fenomen, har vi måttet avgrense temaet. Vi har derfor valgt å ha Nav-kontor som case. Nav-reformen oppstod som følge av et ønske om en mer enhetlig og brukerrettet forvaltning, og er et hjelpeapparat som skal tilpasses brukere i alle livssituasjoner (St.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 5). På forhånd har vi begge hatt en antakelse om at brukerorientert ledelse foregår på kontorene, men vi ønsket å finne ut i hvilken grad, og hvor bevisste lederne er en slik ledelsesstil. Ut i fra dette formulerte vi vår problemstilling: ”På hvilken måte foregår brukerorientert ledelse ved Nav-kontor?”. Formålet med vår oppgave er å forstå hvordan det foregår på valgte kontor, ikke å generalisere slik at det skal gjelde alle Nav-kontor. For å kunne si noe kvalitativt om brukerorientert ledelse, ønsker vi å hente inn så mye informasjon som mulig om fenomenet. Vi har derfor valgt et eksplorativt forskningsdesign, hvor vi er ute etter mange variabler. På bakgrunn av dette går vi inn på et relativt bredt spekter av kriterier for brukerorientering. I vårt teorikapittel vil vi trekke frem de delene av brukerorientert ledelse som Ellingsen (2013) vektlegger som relevant, da han er den mest oppdaterte på fenomenet vi ønsker å undersøke. I denne oppgaven vil vi først i kapittel to presentere og gjøre rede for teoretiske begreper som vi mener har betydning for å belyse problemstillingen vår. I kapittel tre vil vi redegjøre for valg av metode, og hvordan dette har fungert. I kapittel fire vil vi analysere våre funn i lys av problemstillingen. Først vil vi presentere hvordan det legges til rette for brukerorientert ledelse, før vi vil diskutere utfordringene knyttet til en slik ledelsesstil. Avslutningsvis vil vi i kapittel fem presentere våre tanker rundt analysen, og hvordan vi oppfatter funnene.