Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

Document type

Publication date

  • 2009

Publisher

  • Norsk atferdsanalytisk forening

ISSN

  • 0809-781X

Description

  • I motsetning til sosialt formidlede forsterkere er automatiske forsterkere ikke formidlet av andre personer – forsterkerne produseres direkte av atferden. Eksempler er at vokale lyder produserer auditive forsterkere og at å klore seg eller putte hånden i munnen produserer taktile forsterkere. Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd, eller utfordrende atferd, tar i bruk enten matchede eller umatchede forsterkere. Matchede forsterkere er stimuli som skal etterligne antatte automatiske forsterkere og som dermed er innenfor samme sansemodalitet som disse. I prinsippet kan de dempe eff ekten av automatiske forsterkere for problematferden og dermed selve atferden. Dette betyr at presentasjon av matchede forsterkere kan fungere som en motivasjonell, opphevende operasjon. Umatchede forsterkere er stimuli som ikke etterligner eller befi nner seg innenfor samme sansemodalitet som de automatiske forsterkerne som problematferden produserer, men er forsterkere for annen atferd. Tankegangen er at umatchede forsterkere kan forsterke annen atferd enn problematferden og dermed utkonkurrere den. Artikkelen gir en oversikt over studier av forsterkningsbasert behandling ved hjelp av matchede og umatchede forsterkere, og diskuterer hensyn som må tas når vi skal ta stilling til hvilke forsterkere vi skal bruke i behandling. Vi har også noen forslag til framtidig forskning.