Bruk av digitale presentasjonsverktøy i norskfaget

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer av fem norsklærere for å belyse problemstillingen: Har bruken av digitale presentasjonsverktøy den plassen den bør ha i norskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet? Funn fra disse intervjuene danner rammen for drøfting i lys av relevant teori. Kompetansemål fra Læreplanen for norskfaget (LK06, 2013a) fremmer elevers bruk av digitale verktøy i muntlige presentasjoner både på mellom- og ungdomstrinnet. Jeg peker i denne oppgaven på om bruken av digitale presentasjonsverktøy har den plassen den bør ha jamført med læreplanens formuleringer. Det viser seg at lærernes bruk stemmer godt overens med læreplanens krav. Ved bruk av faglitteratur som i hovedsak tar for seg norskdidaktiske perspektiver, med særlig fokus på kunnskap om multimodalitet og retorikk, setter jeg også fokus på hvordan norskfagets rolle i arbeidet med digitale presentasjonsverktøy i norskundervisningen kan styrkes. Med andre ord for å synliggjøre hvilken plass bruken av digitale presentasjonsverktøy ideelt sett burde hatt i norskundervisningen. Dette på grunnlag av at det ser ut til å eksistere et uutnyttet potensial i norsklærernes bruk av digitale presentasjonsverktøy med tanke på å drøfte bruken i lys av norskfagets begrepsapparat.