Boligprisene i Oslo 1993-2014 Inntektens, arbeidsledighetens og rentens påvirkning på boligprisene i Oslo

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I Norge har det i lang tid vært tradisjon for å eie sin egen bolig, og over tre av fire norske husholdninger eier boligen de bor i. Sparing i egen bolig er for mange nordmenn også den enkleste og meste naturlige spareformen fordi boliger i Norge i senere tid har økt i verdi og blir ansett som en relativt trygg investering. I tillegg har det blitt ført en boligpolitikk i Norge som har gjort at flest mulig skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Det har vært en høy og jevn vekst i boligprisene i Oslo etter 2009. Dette er det mange årsaker til, men urbanisering, lave renter og stadig høyere reallønn er betydningsfulle faktorer. Disse faktorene har ført til en befolkningsvekst i byene, som skaper økt etterspørsel etter boliger. Andre faktorer som også har hatt betydelig påvirkning er bankenes økende villighet til utlån og langvarig lav arbeidsledighet. I videre analyser tar vi for oss endring i renter, arbeidsledighet og inntektsnivå som forklaringsvariabler for endringer i boligprisene ettersom disse i teorien blir trukket frem som som de viktigste pådriverne for boligprisene. Med en problemstilling og tre hypoteser vil vi forsøke å gjøre rede for om økt inntektsnivå, lave renter og lav arbeidsledighet fører til økte boligpriser i Oslo. Vi bruker kvantitativ metode ettersom vi er interesserte i å gjøre statistiske analyser av innsamlet data for komme frem til statistiske resultater. Vi har valgt å bygge vår analyse på en multippel regresjonsanalyse. Resultatene våre tilsier at det er en signifikant sammenheng mellom økte boligpriser og økt inntekt, samt mellom økte boligpriser og lav rente. Derimot støtter ikke resultatene vår hypotese om at lav arbeidsledighet bidrar til økte boligpriser.