BIM : implementering & tekniske effekter

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor langt bransjen har kommet, og hvordan de forskjellige aktørene tar i bruk BIM, er hittil lite belyst. Denne oppgaven tar for seg utfordringer ved implementering av BIM, og kartlegger effektene som er oppnådd i dag. Gjennom et innledende litteraturstudie, har gruppen kommet frem til at disse to problemstillingene er lite belyst i tidligere rapporter. For å gi oppgavens målgruppe en bedre forståelse av resultatene, innledet vi med grunnleggende temaer og etablerte prosesser innen bygningsinformasjonsmodellering. For å kunne svare på disse problemstillingene har vi valgt å intervjue flere sentrale aktører, som har erfaring med BIM. I tillegg er det foretatt et casestudie der vi har gått i dybden på et konkret prosjekt, ved å intervjue en stor del av de involverte aktørene. Ved at de to undersøkelsene ble gjennomført på samme måte, fikk vi et solid grunnlag for å sammenlikne resultatene. For å avgrense oppgaven valgte vi å se på de rent tekniske problemene og effektene man oppnår. Den første utfordringen som oppstår ved implementering av BIM, er opplæring av programvarene og nye prosesser. Videre blir det problemer når noen aktører drar mer nytte av BIM enn andre. For at BIM skal fungere godt må alle involverte få et fellesskap til prosjektet, og det må være vilje til å betale for det arbeidet som kreves. Av effekter som oppnås med BIM i dag er blant annet tverrfaglig forståelse det som kom tydeligst frem av resultatene i begge undersøkelsene. I tillegg er det bred enighet om at kollisjonskontroll, mengdeberegning og kvalitetssikring er prosesser som i stor grad blir effektivisert gjennom prosjektering med BIM.