Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap.

Collection

  • AFI - FoU-resultat

Document type

Publication date

  • 2019-08

Series/Report no

  • AFI FoU-resultater;07

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 34

Abstract

  • På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. Dette gjelder også for bydel Gamle Oslo. Ifølge representanter for bydelen kan trolig rundt en tredel av de omtrent 3000 unge i alderen 14-23 år i bydelen mangle tilstrekkelig nettverk eller erfaringer som gjør det mulig for dem å få tilgang på sommerjobber eller deltidsjobber, som ofte blir viktige inngangsporter til arbeidslivet. Mange av disse ungdommene kommer fra familier med vanskelig økonomi, og med begrensede erfaringer fra arbeidslivet. En del av dem «trekker på gata», og noen finner inntektsmuligheter i hasjsalg langs Akerselva. Bydel Gamle Oslo har som ambisjon å i større grad bli en kunnskapsdrevet bydel som bygger sitt arbeid og sine intervensjoner på forskningsbasert kunnskap. Bydelen ønsket derfor en sammenstilling av foreliggende kunnskap og innsikt om a) deltids- og sommerjobb som virkemiddel i forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og b) arbeid som innsatsfaktor for at unge kan greie å gjennomføre og bestå videregående opplæring og/eller unngå utenforskap, passivitet og uhelse. Arbeidsforskningsinstituttet ble forespurt om å gjøre en kunnskapssammenstilling om dette, og resultatet fra arbeidet foreligger i dette notatet. Arbeidet har foregått fra slutten av mai til starten av juli, altså omtrent en og en halv måned. Grunnet både begrensete økonomiske rammer og kort tid, bygger denne kunnskapssammenstillingen i stor grad på innsikt og kunnskap om viktige nasjonale og internasjonale studier ervervet i forbindelse med forskningsprosjekter gjennomført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet de senere år. Men vi har i tillegg gjort separate litteratursøk på problemstillingene i prosjektet.