Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Rapport;1/19

Publisher

  • NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

ISBN

  • 978-82-7894-687-9

Page Number

  • 87

Abstract

  • Besøksforbud er et straffe-prosessuelt beskyttelsestiltak som ble lovfestet i 1995 (straffeprosessloven § 222a). Denne rapporten presenterer en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Et overordnet spørsmål er i hvilken grad besøksforbud er et effektivt virkemiddel for å beskytte utsatte for vold i nære relasjoner. Evalueringen viser at besøksforbud er godt etablert som et forebyggende beskyttelsestiltak i norsk rett. Det er imidlertid utfordringer knyttet til praktiseringen av bestemmelsen, og disse knytter seg særlig til håndhevingen av brudd på besøksforbud. En mangelfull håndheving av brudd fører til at besøksforbud blir mindre effektivt som beskyttelsestiltak enn det som er forutsatt av lovgiver. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, og er skrevet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Pris: 120,- NOK