Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier. Begrepsdrøfting og forskningskunnskap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Notat

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Notat;2/19

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-694-7

Page Number

  • 56

Abstract

  • Begrepene barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier blir drøftet i dette notatet. Tall fra Statistisk sentralbyrå (2019) viser at 10,7 prosent av alle barn og unge under 18 år bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt (106 000 barn og unge) i 2017. Både prosentandel og antall barn i lavinntektsfamilier har steget vesentlig siden 2001. Barn i familier med enslige forsørgere, sosialhjelpsmottakere og innvandrerfamilier lever oftere enn barn i andre familier med vedvarende lav inntekt. Fattigdom henspeiler på flere ressurs- eller levekårsproblemer enn det inntektsmålet gjør. Barn i lavinntektsfamilier har en høyere risiko enn andre for å utvikle levekårsproblemer, ikke minst helseproblemer, når de blir unge / unge voksne. Vi finner betydelige geografiske variasjoner i andeler barn i familier med lav inntekt. Andelene er høyere i de største byene enn i landet for øvrig. I notatet drøftes tall for sju av de største byene. Deler av den samfunnspolitiske debatten angående barnetrygden, gratis halvdagsplasser i barnehage/SFO og enkelte andre tiltak blir oppsummert avslutningsvis. Publikasjonen kan bestilles, pris kr. 80,-