Atferdsvansker i klasserommet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Kunnskapsdepartementet (2009) skriver at ut i fra flere vestlige undersøkelser kan man anslå at opp mot 30% elever vil oppleve atferdsvansker i løpet av sin skolegang. Enten om det er undervisnings- og læringshemmende atferd, norm- og regelbrytende atferd eller alvorlig atferd som fysisk vold eller rus. Terje Ogden (2009) sier i sin bok at manglende skolemotivasjon sammen med problematferd blant elever antagelig er den største uløste utfordringen i dagens skole. På bakgrunn av dette ble jeg interessert i å finne ut av litt om atferdsvansker og hvilke metoder lærere kan bruke i sitt klasserom for å redusere forekomsten av atferdsvansker. Problematferd og hva vi som voksenpersoner kan gjøre for barn med problematferd er noe jeg personlig brenner for. Derfor vil jeg finne ut av hva litteraturen og noen informanter sier om dette. Noe av det interessante er om det som står i litteraturen, som bør gjøres, stemmer overens med det som faktisk gjøres. Denne oppgaven vil bestå av fem forskjellige deler. Den første er tema og problemstilling. Problemstillingen vil først forklares og gjøres rede for. Så vil det utdypes hvilke valg jeg tok når det kommer til begrensninger i oppgaven. Den andre delen er teori. Her vil det forklares hva atferdsvansker kan være. Videre står det litt hvilke metoder læreren kan ta i bruk i klasserommet og om hvilken rolle medelever har. Etter dette kommer en metodedel, hvor det forklares hva slags metode som er brukt, litt om utvalget og noen data. Den nest siste delen er en drøftingsdel hvor jeg drøfter om det informantene sier stemmer overens med teorien jeg har funnet i bøkene og artiklene jeg har lest. Til slutt vil jeg ha en konklusjon hvor jeg nevner hovedtrekkene av det jeg har funnet.