Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne oppgaven er å finne svar på hvorfor boligmarkedet i Oslo sentrum stagnerte høsten 2013. Det vil da bli foretatt ulike analyser for å finne ut hvilke faktorer som var årsaken til denne stagnasjonen. Oppgaven er teoretisk forankret i boligpris- og konjunkturteori. Boligmarkedet og boligprisene bestemmes ut i fra hvor stort tilbudet og etterspørselen er. Teori taler for at på kort sikt er boligmassen nærmest gitt, siden det tar lang tid å bygge nye boliger. Dette betyr altså at tilbudet er står tilnærmet fast og prisen vil nærmest avhenge av etterspørselen. Ser man på et lengere perspektiv er det flere forhold som bestemmer boligprisen. Renteteorien taler for at en økt rente vil redusere etterspørselen etter realkapitalinvesteringer, som vil gi utslag i prisen for realkapital. I tillegg til makro- og mikroøkonomisk teori vil oppgaven gå dypere inn på nyere presiserte teorier, slik som endringer i bankenes egenkapital og utlån.I oppgaven blir det tatt utgangspunkt i to mål for boligprisen, en boligprisindeks for Oslo området og kvadratmeterprisen for boliger i Oslo sentrum. Det er benyttet to mål fordi ikke alle analyseenheter ikke var på samme tidsintervall. Denne oppgaven inneholder både en analyse av kvantitative data og kvalitative data. Dette er for å styrke oppgavens kvalitet og representativitet da vi får muligheten til å teste tidligere teori, samt finne svar på årsaken til boligstagnasjonen. I analysen av kvantitative data er det benyttet korrelasjon- og regresjonsanalyser, mens i de kvalitative analysene er blitt gjort gjennom dybdeintervjuer.Våre empirianalyser viser at tidligere økonomisk teori stemmer med boligprisutviklingen. Det vi anser som det mest interessante er de kvalitative resultatene. Selv årsaken til stagnasjonen kommer fra en bestemt faktor hevder alle informantene at den mest fremtredende faktoren var endringen av Finanstilsynets krav om å øke bankenes egenkapitalkrav fra 10 til 15 % og at effekter av dette bidro til sterkere stagnasjon i boligprisene.