Arkivar og bibliotekar: to alen av samme stykke? En komparativ undersøkelse av arkiv- og bibliotekprofesjonene i bevaringsinstitusjon

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det har de siste tiårene vært en økende politisk interesse for memory institustions (archives, libraries and museums (ALMs)) (heretter henholdsvis: bevaringsinstitusjoner, arkiv, bibliotek og museum, (ABM)) og deres rolle som medskapere av det fremtidige samfunnet (Huvila 2014). Den digitale utviklingen og andre sentrale samfunnsendringer kan sies å ha påvirket og forandret både de konkrete arbeidsoppgavene og hvordan arkivarer og bibliotekarer i denne sektoren ser på sin egen rolle. Dette har ført til diskusjoner i fagmiljøene om hvor utviklingen går. Det har også medført en anerkjennelse av at det finnes felles utfordringer og konvergens i de teknologiske og kulturelle endringer (ibid). Dette åpner opp for et spørsmål om disse rollene går mot en konvergens på enkeltområder, eller om vi kan snakke om en utvikling mot større spesialisering (Myburgh 2005). I mitt arbeid for å undersøke tidligere litteratur på området har jeg funnet lite forskning på hvordan dette forholder seg i Norge i dag. Jeg har derfor undersøkt arkiv- og bibliotekprofesjonene gjennom litteraturstudier og kvalitativt intervju av utøvende bibliotekarer og arkivarer i bevaringsinstitusjoner innen ABM sektoren. Tema er relevant både for ABM-institusjonene selv som et perspektiv på deres utvikling og for institusjonene som utdanner studenter i disse fagområdene, med tanke på utviklingen av undervisning på de enkelte emnene. Dette temaet vil også være interessant for studenter som ser for seg en yrkesfremtid innen dette feltet. En undersøkelse av hva bibliotekarer og arkivarer i denne sektoren gjør, og hvilke oppfatning de har av endringer i sin profesjon, kan bidra til et bildet av hvor den teoretiske utviklingen går. Dette fordi det eksisterer en uttalt oppfatning om at teori og praksis gjensidig påvirker hverandre (Williams 2006 s.78-82). Min egen fagkombinasjon som består av årsenhet i bibliotekfag med to år arkiv- og dokumentstudier til en bachelorgrad, gjorde at jeg fattet interesse for dette temaet.