Arkiv- og historieformidling. En side av samme sak?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg formidling i arkivsektoren og undersøker både hvordan formidlingsbegrepet brukes i praksis og hvordan det kan forstås teoretisk. Med utgangspunkt i hermeneutisk metode tolkes begrepet formidling slik det blir fremstilt i arkivfaglig litteratur og slik arkivarer som jobber med formidling i arkivsektoren fremstiller det gjennom å svare på et spørreskjema om emnet. Oppgaven tar utgangspunkt i to forskjellige grunnforståelser av begrepet, den ene basert på institusjonens oppgave som kulturarvsinstitusjon, den andre med et blikk mot arkivteori. Den første sikter mot å formidle arkiv gjennom historie, den andre finner det første mer problematisk. Det finnes lite forskning med arkivformidling som tema og jeg ønsker med denne oppgaven å danne en forståelse av formidling i arkivsammenheng som muligens kan føre til nye problemstillinger som kan inspirere til videre forskning.