Arbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling. Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole?

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Jeg ble nysgjerrig på dette temaet etter å ha lest ulike holdninger til midlertidig ansettelse. Videre inspirerte det meg til å tenke på hvordan medarbeidere uten faste stillinger holder arbeidsmotivasjonen oppe. Jeg valgte å studere emnet nærmere, og fant ut at det ble aktuelt å sette offentlig sektor opp mot privat sektor. I oppgaven har jeg valgt å vise til den teoretiske og metodiske bakgrunnen for min undersøkelse. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Deci og Ryan’s teori om indre og ytre motivasjon, Maslows behovshierarki, og Herzbergs tofaktormodell. Første delen av oppgaven vil derfor beskrive og drøfte de sentrale begrepene i disse teoriene. I neste del av oppgaven vil jeg beskrive og begrunne de metodiske valgene jeg har tatt i forkant av min undersøkelse, og beskrive hva som kjennetegner en kvalitativ undersøkelse basert på semistrukturerte intervjuer. Jeg vil behandle resultatene hentet fra undersøkelsen min, og skille de inn i tre hovedkategorier for så å fremlegge de mer oversiktlig. I analysedelen til slutt vil jeg bygge på motivasjonsteoriene, og sammenligne de med funnene fra undersøkelsen jeg har gjennomført.