Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - noe for enhver smak?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne oppgaven er et resultat av et prosjekt initiert av HiOA Eiendom. Formålet er å avdekke hvordan ansatte ved HiOA opplever arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Vi har jobbet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan opplever de ansatte ved HiOA arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass? Med bakgrunn i litteratur om emnet utledet vi fem hypoteser. Disse har vi testet ved å gjennomføre semistrukturerte intervjuer av ansatte fra tre ulike ABW-case ved HiOA. De tre casene skiller seg fra hverandre hovedsakelig med tanke på størrelse og type ansatte (ledere/forskere og administrativt ansatte). ABW er en kontorutforming som er ‘i vinden’, og som litteraturen gir inntrykk av å være den ideelle løsningen som tilrettelegger for både individuelt arbeid og kunnskapsdeling. Våre funn viser at det ikke er opplagt at ABW alltid er den meste egnede kontorløsningen. Vi har funnet at de ansatte ved HiOA i det store og hele trives med ABW, men at det er noen utfordringer som hindrer dem i å realisere de potensielle fordelene med en slik kontorutforming, særlig blant de administrativt ansatte. Blant annet opplever flere at lokalene er for trange. Fortsatt foretrekker mange fast plass. Videre antyder våre funn at tilfredshet med kommunikasjon og kunnskapsdeling har større innvirkning på de ansattes opplevde produktivitet enn muligheter for uavbrutt konsentrasjonsarbeid. Utvalget vårt av ledere er betydelig mindre enn utvalget av ansatte med administrative stillinger. Dette gir et begrenset sammenligningsgrunnlag mellom disse to gruppene. Dessuten kan andre faktorer enn de vi har undersøkt påvirke de ansattes opplevelse av ABW. Bruk av andre metoder, for eksempel spørreskjema, kunne ha avdekket andre eller flere faktorer ved de ansattes opplevelser av ABW. Ikke minst fant vi at de ansatte stort sett er fornøyd med brukerinvolvering før innflytting i nye lokaler, men savner evaluering i ettertid. Dette bekrefter viktigheten av å gjennomføre brukerundersøkelser også etter at endringer er implementert. Vi håper vårt bidrag kan medvirke til at eiendomsavdelingen ved HiOA kan ta tak i utfordringene de ansatte opplever i dag, og ikke minst gjøre fremtidens kontorløsninger enda bedre.