Å være forldre til langtidssyke barn på sykehus : hvordan dekke sykepleiebehov hos disse foreldrene?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunnen for denne oppgaven er min første sykehuspraksis på en barneavdeling. Her møtte jeg mange langtidssyke barn, og deres foreldre. De, ofte slitne foreldrene til disse barna, fattet min interesse. Hvordan kunne jeg, som kommende sykepleier, ivareta dem i sykehushverdagen? Ut fra dette valgte jeg følgende problemstilling: " Hvordan kan sykepleier dekke sykepleiebehov hos foreldre til langtidssyke barn på sykehus? Metoden jeg har brukt er litteraturstudie. Jeg drøfter problemstillingen ut fra pensumlitteratur, faglitteratur og forskningsartikler. Jeg har valgt å bruke Joyce Travelbee som sykepleiteoretiker. Jeg ser på problemstillingen ut fra relasjon mellom sykepleier og foreldre, jeg ser på betydningen av mestring og enpowerment, og tilslutt på ansvarsfordelingen mellom foreldre og sykepleierne. Det viser seg at relasjon mellom foredre og sykepleiere er viktig, og også at foreldrenes opplevelse av mestring og likeverdighet med sykehusperonalet. I tillegg til dette viser det seg at en tydeligere ansvarsfordeling mellom sykepleiere og foreldre, og en større bevisstgjøring rundt dette, vil være av betydning for å dekke sykepleiebehov hos foreldrene til de langtidssyke barna.