Å motivere seniorer til å stå lengre i jobb ved bruk av IA-avtalen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • “På hvilken måte anvender virksomheter IA-avtalen, for å motivere ansatte over 50 år til å stå lenger i jobb?” - Hvilke andre faktorer kan spille inn på motivasjonen til å stå lenger i jobb? 6 I denne oppgaven vil fokuset være på hvordan seniorer kan motiveres til å stå lengre i jobb. Vi vil prøve å skille mellom generelle IA-tiltak og tiltak som virksomheten vi gjør undersøkelser i selv har utarbeidet. Virksomheten vi har valgt for vår oppgave er en statlig virksomhet. Undersøkelser viser at dobbelt så mange statsansatte som privat ansatte slutter i arbeidet, fordi de ikke lenger har interesse eller motivasjon for jobben (Midtsundstad 2005, 119). Dette vitner om at motivasjonstiltak for seniorer er desto viktigere i statlig sektor. Formålet med denne oppgaven er å prøve å måle i hvor stor grad IA-avtalen brukes for å motivere seniorene. Vi har valgt å gjøre undersøkelser i en virksomhet som har sterkt fokus på å skape et inkluderende arbeidsliv, spesielt i forhold til avtalens delmål tre. Vår undersøkelse vil derfor dreie seg om å forsøke å finne suksessfaktorene til denne virksomheten, ettersom de har oppnådd målet om høyere gjennomsnittlig avgangsalder. I denne sammenheng vil vi også se på mulighetene for at det finnes andre faktorer enn det som kan spores tilbake til IAavtalen, som motiverer seniorer til å arbeide lengre. Vårt hovedfokus vil allikevel være på arbeidet de har gjort med inkluderende arbeidsliv, og hvordan dette innvirker på seniorers motivasjon.