Å mestre foreldrerollen til det kreftsyke barnet : sykepleiers rolle

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven: Rundt 150 barn får kreft i Norge hvert år. Foreldrene til barnet er barnets viktigste omsorgspersoner og spiller en stor rolle i barnets opplevelse av trygghet under en sykehusinnleggelse. Barnets og foreldrenes stressnivå stiger og synker i takt med hverandre. Det er derfor av stor betydning at sykepleien ikke kun rettes mot barnet, men også mot foreldrene. Herunder vil hensikten være å belyse utfordringene foreldre til barn med kreft kan oppleve i forhold til det psykososiale og hvordan sykepleieren kan bidra i dette arbeidet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme mestring hos foreldre til barn med kreft, med fokus på psykososiale utfordringer? Metode: Oppgavebesvarelsen er en litteraturstudie bestående av kvalitative forskningsartikler og faglitteratur. Resultater: Behov for kunnskap, støtte og deltakelse i pleie av barnet sees på som viktige faktorer for å oppnå mestring hos foreldrene til det kreftsyke barnet. Sykepleieren kan herunder bidra med informasjon, undervisning og veiledning. Hun kan også gi emosjonell- og praktisk støtte i forsøk på å fremme mestring. Diskusjon: Det fremkommer at foreldrenes behov for omsorg, trygghet og støtte har stor betydning for muligheten å mestre. Å samarbeide med foreldrene og styrke foreldrerollen har en sentral innvirkning og bør tas hensyn til av sykepleieren. Støttegrupper og god informasjon kan være viktig i dette arbeidet. En god relasjon mellom sykepleieren og barnets foreldre vil være positivt for foreldrenes mulighet til å mestre barnets sykdom.