"Å mestre det å ikke mestre" - Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos mødre som opplever utfordringer med ammingen, ved hjelp av veiledning?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Innledning: Det å bli forelder er for mange det største som skjer i livet. I dagens kunnskapssamfunn er det en rekke anbefalinger og globale retningslinjer og mål fra blant annet World Health Organization (WHO) og United Nations Children's Fund (UNICEF). Dette krever faglig dybde, herunder kunnskaper, ferdigheter og omsorg, fra sykepleiere som skal bistå kvinner med ammingen. Likevel er det kvinner i dag som ikke mestrer utfordringene de møter på i forbindelse med amming, tross profesjonell hjelp. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos mødre som opplever utfordringer med ammingen, ved hjelp av veiledning?» Hensikt: Utfordre mestringsbegrepet i sammenheng med kvinner som ikke mestrer ammingen. Oppgaven vil forsøke å belyse en pasientgruppe som mer eller mindre blir glemt, og hvordan sykepleier kan bistå til at mødre mestrer det å ikke mestre. Litteraturstudiet vil ved hjelp av forskningsartikler fremheve mødres opplevelser, sykepleieres holdninger og kompetanse og faktorer som påvirker ammingen ved ulike utfall. Metode: Litteraturstudie med åtte inkluderte studier Resultat: Kvinner som strever har et større behov for støtte, veiledning og oppfølging av kompetente fagpersoner. Mange kvinner opplever en rekke negative følelser i forbindelse med amming, noe sykepleier kan bidra til å redusere. Videre er sykepleiers holdninger og kompetanse sentrale funn for å tilrettelegge veiledningen slik at mestring kan skje. Resultater fra forskningen understøttes og suppleres ved relevant pensumlitteratur. Konklusjon: Litteraturgjennomgangen har vist at sykepleiere har en nøkkelrolle i ivaretakelsen av mødre som ammer og ikke ammer. Oppgaven presenterer ingen formel for mestring, men har belyst kompetanse som kreves, forbedringspotensialet og mulige forslag til hvordan sykepleier kan bidra til å fremme og tilrettelegge for at mødre skal mestre det å ikke mestre.