Å leve med kronisk nevropatisk smerte : hverdagens utfordringer

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : Både teori og studier internasjonalt og i Norge viser at kroniske nevropatiske smerter er en kompleks smertetilstand. Det er en tilstand som kan være vanskelig å forstå for pasient og behandler. I tillegg kan pasienter utvikle tilleggsvansker, som for eksempel søvnvansker eller ulike psykiske lidelser. Det er viktig å ta hensyn til dette i behandlingsprosessen. Livskvaliteten til disse pasientene er ofte dårlig, og pasienter trenger hjelp til å mestre hverdagen med kroniske smerter. Jeg ønsket å fordype meg i hvordan sykepleieren kan bidra til økt livskvalitet, og har derfor valgt denne problemstillingen: ”Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med kronisk nevropatisk smerte til å oppnå god livskvalitet ved bruk av mestring?”. Hensikten med denne oppgaven er å finne gode svar på problemstillingen. Fremgangsmåte: Gjennom oppgaven har jeg sett på hva teori og forskningsartikler sier om forholdet til kronisk nevropatisk smerte og livskvalitet er. Funnene har blitt drøftet opp mot teori om sykepleie, livskvalitet og mestring. Oppgaven er fremstilt som et litteraturstudie som metode. Diskusjon, funn og konklusjon: Funnene tyder på at pasienter ønsker å ha en god relasjon med helsepersonellet, de ønsker å være en del av behandlingen og de ønsker å bli hørt. Ved å ta i bruk kunnskapsbasert praksis kan sykepleiere oppnå best mulig resultat av behandlingen. Sykepleiere må forstå sammenhengen mellom smerte og livskvalitet, og opprettholde en god relasjon med pasientene for å få forståelse av deres subjektive følelser. Det er viktig å ikke overkjøre pasienter med en medikamentell behandling, men gi dem støtte og opptre som en veileder. Som sykepleier kan man gjennom god kommunikasjon gi informasjon om ulike mestringsstrategier slik at pasienter kan få mulighet til å få en følelse av kontroll over smertene og kontroll på sitt eget liv.