NIBR-rapport

Forskningsrapporter fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Results 1 - 20 of 24

Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

Harvold, Kjell (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling

Nordahl, Berit, Føreland, Jan Willy, Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020-01)

Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena

Staver, Anne Balke, Liodden, Tone M., Johnsen, Solveig B., Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-12)

Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter

Onsager, Knut, Barlindhaug, Rolf, Indset, Marthe, Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-11)

Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter

Harvold, Kjell, Nordahl, Berit, Vedeld, Trond (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-10)

Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling

Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-07)

Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta?

Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-09)

Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen?

Wiig, Henrik, Tesli, Arne, Stokstad, Sigrid, Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-08)

Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis

Danielsen, Ole Andreas, Klausen, Jan Erling, Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-08)

Samskaping som samarbeids- og styringsform for kommunenes folkehelsearbeid: Hva vet vi? Hva er utfordrende? Og hvor går vi videre?

Heimburg, Dina von, Hofstad, Hege (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-06)

Færre bostedsløse – hva er forklaringen?

Dyb, Evelyn (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-04)

Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse

Dyb, Evelyn, Lied, Camilla (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-05)

Kommunal planlegging som redskap for å redusere sosiale helseforskjeller – Oppsummering av erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører

Hofstad, Hege (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-04-10)

Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals

Staver, Anne Balke, Brekke, Jan-Paul, Søholt, Susanne (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2019-04-03)

Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet?

Leirvik, Mariann Stærkebye, Staver, Anne Balke (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-03-03)

Kommunenes startlånspraksis – analyser av praksisinnretning og tildelingsprofil basert på Startlånsundersøkelsen

Astrup, Kim Christian, Monkerud, Lars Chr., Aarland, Kristin (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02-22)

Samfunnsutviklingen i Ringsaker

Johansen, Steinar, Onsager, Knut, Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02)

Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo

Barlindhaug, Rolf, Langset, Bjørg, Nygaard, Marit, Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019-02)

UniLúrio: Present and Future – A feasibility study of academic cooperation between Mozambique and Norway

Braathen, Einar, Pahle, Simon (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018)

Hvordan ivaretas hensynet til barn og unge i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)?

Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2018-12)