Now showing items 332-351 of 3194

  • Brukertilpasset tjenestekvalitet 

   Unknown author (Oslo, SIFO, 2003)
   Avhandlingen omfatter en eksplorerende, helhetlig studie fra tjenestesektoren. Den dekker tre aktørnivåer (et styrings- og ledelsesnivå, en førstelinjen og et brukernivå) og relasjoner mellom disse. Formålet er å bidra ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   This report presents results from the first countrywide questionnaire study including users of residential care ever conducted in Norway. 436 boys and girls from 114 residential child welfare units participated during the ...
  • Brukerundersøkelse ved radiologiske avdelinger om radiografhøgskolens utdanningstilbud 

   Thorsteinsen, Tine Iwe (Høgskolen i Oslo, 1994-07)
   Radiografutdanningen ble høgskoleutdanning i 1981. Dette innebar at skolen måtte oppgradere seg til å bli høgskole. En av intensjonene med utdanningene innenfor høgskolesystemet er at de skal kvalifisere for et yrke med ...
  • Brukstid på vaskemaskin, støvsugere og komfyrer 

   Tufte, Per Arne (Lysaker, SIFO, 1999)
   Denne rapporten er basert på tre enqueter som Forbrukerrådet gjennomførte blant For-brukerrapportens abonnenter. Den første undersøkelsen er fra våren 1994 og omhandlet vaskemaskiner, den andre fra høsten 1995 og tok for ...
  • Brystkreft og seksualitet : å samtale om seksualitet -et sykepleieperspektiv 

   Blikstad, Astrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • Building Neighbourhood 

   Elena Dybtsyna; Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   The evaluation covers the period of 2002-2006, during which the "aid" perspective on the cooperation with Russia became obsolete to the benefit of mutual benefit, equality and partnership. The Barents project co-operation ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   randil; Schjøll, Alexander (Oslo, SIFO, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Burde det, skjønne det, men gjøre det? 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2007)
   Etter å ha blitt stilt en rekke spørsmål som tvinger respondentene til å tenke bankøkonomi, tror hver tredje respondent at det ville vært lønnsomt å reforhandle sine betingelser eller bytte bank. Færre enn hver tredje av ...
  • Bustadsosialt velferdsprogram i Førde – foranalyse 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2015)
   Førde kommune er deltakar i Husbanken region Vest sitt bustadsosiale velferdsprogram frå 2014. Målet med denne foranalysen utført av NIBR er å identifisere viktige bustadsosiale utfordringar i Førde og peike på moglege ...
  • By- og småstedsregionene i Innlandet 

   Onsager, Knut (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Rapporten belyser regionale ressurser, innovasjon og utvikling i Innlandet i perioden 1998-2008 og forklaringer drøftes. Utviklingen vurderes så i lys av enkelte nasjonale og internasjonale trender i samme periode. ...
  • Bydelsbarnevernet i Oslo 

   Jøran Toresen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Rapporten beskriver sentrale kjennetegn ved barnevernsklienter og deres familier. Videre beskrives forskjeller mellom Oslos bydeler i klienthyppighet og barnevernsutgifter. Regresjonsanalyse benyttes til å analysere ...
  • Bydelsråd i København 

   Klausen, Jan Erling (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen ...
  • Byene i Nordland som innovasjonssentra 

   Vestby, Guri Mette; heidibe; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland, hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer ...
  • Byenes attraktivitet 

   Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   De ti bykommunene i Østfold og Buskerud arbeider med strategisk byutvikling for å være attraktive for næringsetablering, befolkningsetablering og turisme. Dette prosjektet skaffer til veie kunnskap og data til bruk i ...
  • Byggesaksreformen - kvalitet gjennom papirflommen? 

   Hege Marie Edvardsen; Jon Guttu; Kann, Frode (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Nytte- og kostnadselementer ved reformen vurderes, med sikte på å finne ut om reformen samlet sett kan sies å ha en positiv eller negativ effekt. På kostnadssiden har reformen krevd betydelig økt ressursinnsats, både blant ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyser 

   Johansen, Steinar; Langset, Bjørg; Foss, Olav (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2015)
   Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften i byregioner og til å øke kunnskapen om betydningen for økonomisk vekstkraft av samhandling mellom by og omland. I fase 1 av programmet (analysefasen) ...
  • Bytte, kjærlighet, overgrep 

   Larsen, Camilla Jordheim (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2005)
   The background for this report is recent research on adolescents who sell sex. The studies have brought to light a long range of experiences that involve the exchange of sex for other goods, but that do not easily fit into ...
  • Byutviklingskonsulenten - fagekspert eller prosessaktivist i spenningsfeltet mellom det private og den offentlige vanmakt? 

   Bjørn Moen; Harvold, Kjell; Arvid Strand (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Forholdet mellom konsulenter og deres oppdragsgivere ved byutviklingsoppgaver, dvs. omforming og utvikling av tidligere tiders arealbruk og bystruktur, er studert. Samtaler med bestillere og konsulenter har avdekket sterke ...
  • Bærekraftig matforbruk 

   Torjusen, Hanne; Vittersø, Gunnar (Lysaker, SIFO, 1998)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan bærekraftig-hetshensyn kan forstås og praktiseres på matområdet. I rapporten diskuterer vi hvordan en kan sette sammen et kosthold i tråd med bærekraftighetshensyn. Hvilke ...