Now showing items 2216-2235 of 2659

  • Staten og bærekraftig byutvikling 

   Millstein, Marianne; geiro; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokstad, Sigrid (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016)
   Målene om reduksjon i klimautslipp og om at vekst i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, krever en bedre og mer samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten ser på hvilke roller ...
  • Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 

   Inger Marie Stigen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005)
   Evalueringen fokuserer primært på de strukturelle endringene. Den studerer organisering og styringsrelasjoner mellom Stortinget, den sentrale helseforvaltningen, de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene. ...
  • Statlig oppfølging av IA-avtalen 

   Ford, Margaret (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2006)
   The Norwegian government made an agreement with the social partners in 2001. The objectives of the agreement were to make workplaces more inclusive, and thereby reduce costs due to absence from work or exclusion from ...
  • Statlig tilsyn 

   Stokstad, Sigrid; Harvold, Kjell (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBRHøgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Rapporten tar utgangspunkt i erfaringer med statlig tilsyn i kommunene og innholdet i klarhetsprinsippet som gjelder for statlig tilsyn i dansk rett. Dette gir grunnlag for en vurdering av mulige lovendringer som kan bidra ...
  • Statlig tilsyn med kommunesektoren 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Leif Arne Heløe; Klausen, Jan Erling (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Denne sluttrapporten beskriver statlig tilsyn med kommunesektoren slik det utøves av fylkesmannsembetene, samt samordningen av tilsynsutøvelsen fylkesmannsavdelingene imellom. Virkningene av tilsynsutøvelsen i kommunene ...
  • Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 

   Ivar Brevik; Lars Nygård (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Last ned gratis Rapporten har to deler. DelI er en kvantitativ sammenliknende analyse av status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. Forholdene i institusjon, heimebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlet ...
  • Et sted å være, noe å gjøre 

   Brattbakk, Ingar; Tolstad, Ingrid M.; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette notatet er et resultat av at Seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune ønsket ekstern bistand til å gjennomføre et medvirkningsopplegg for barn og unge på Sellebakk. Oppdraget var knyttet til ...
  • Et sted å være, noe å gjøre 

   Brattbakk, Ingar; Tolstad, Ingrid M.; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette notatet er et resultat av at Seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune ønsket ekstern bistand til å gjennomføre et medvirkningsopplegg for barn og unge på Sellebakk. Oppdraget var knyttet til ...
  • "Et sted mellom Venezia og Harry-by" 

   Yngve Carlsson (2001)
   Utredningen fokuserer på Drammen og Drammensregionens kvaliteter og omdømme. Nærheten til Oslo stiller Drammen i et spesielt lys. Byen har et dårlig omdømme utad fordi mange utenforstående kun opplever de ytre og til dels ...
  • Steds- og næringsutvikling på Lovund 

   Knut Bjørn Stokke; Frants Gundersen; Kjetil Sørlie; Erling Vindenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen ...
  • Stedsanalyse for Svelvik kommune 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Stedsanalysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med rullering avkommuneplan for Svelvik kommune og i kommunens utviklingsarbeid. Rapportens sentrale temaer er Svelviks rolle i regionen, Svelviks stedskvaliteter ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Inger-Lise Saglie; Aud Tennøy (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Stedsutvikling i Eidfjord 

   Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Denne stedsanalysen viser hva som er dominerende forestillinger om Eidfjord som bosted, næringsplass og turiststed, og hvilke muligheter som finnes for lokalsamfunnsutvikling (stedsbilder). Videre hvordan stedet brukes i ...
  • Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat’s grant programme 

   Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne; Dybtsyna, Elena (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020-12)
   The mid-term evaluation provides an assessment of the degree to which the Barents grant programme is being managed in line with its overall objectives set by the MFA and to what extent the objectives have been reached so ...
  • Stomi og seksualitet : sykepleierens undervisende- og veiledende funksjon 

   Skøre, Silje (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
  • Stomi og seksuell helse: «Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter med stomi å ivareta sin egen seksuelle helse?» 

   Holm, Åsa Evelina Viktoria; Irgens, Ørjan (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan bidra til at pasienter med stomi kan ivareta sin seksuelle helse. For å svare på dette, må vi sette oss inn i hvilke problemer som kan ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne; Dag Einar Sommervoll, NMBU; Søholt, Susanne (Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBROsloMet – storbyuniversitetet, 2018)
   Gjennom dokumentstudier og intervjuer med kommunalt ansatte i fire storbyer er byenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet kartlagt. De vanskeligstilte, inkludert flyktninger, kan få et boligtilbud ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Ole Henning Nyhus; Andersen, Bengt; rekr; Jon Marius Vaag Iversen (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...