Now showing items 2197-2216 of 2303

  • Valutaeksponering i den norske sjømatindustrien 

   Arshad, Shajah; Jugo, Alen; Rohin, Tawab (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Oppgaven ser på hvordan abnormal avkastning i den norske sjømatindustrien påvirkes av svingninger i kronekursen.
  • En vanskelig pasient? 

   Grue, Lars Petter (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2008)
   Rapporten belyser spørsmålet om hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...
  • Den vanskelige samhandlingen 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog; Vardheim, Ingvild; Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn (Oslo:, 2011)
   Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser ...
  • Den vanskelige uavhengigheten 

   Indset, Marthe; Tjerbo, Trond (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Rapporten ser nærmere på meningsinnholdet i uavhengighetsbegrepet, og vilkår for uavhengig revisjon, og spør hvordan uavhengighet kan ivaretas i en kommunal revisjonssammenheng. Utredningen viser at uavhengighet er et ...
  • Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt 

   Sørvoll, Jardar; Aarset, Monica Five (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2015-11)
   Prosjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Vask og stell av ull 

   Klepp, Ingun Grimstad (Oslo, SIFO, 2003)
   Rapporten gjør rede for vaner og holdninger knyttet til bruk og stell av ull og proble-mer knyttet til dette. Målsettingen med rapporten er å gjøre stell av ull enklere gjen-nom innformasjon om egenskaper ved ullvaskemidler, ...
  • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

   Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
   Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabilitering 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
   Overgang til ordinært arbeid framstår klart som et av de viktigste målene for deltakerne i MARY-prosjektet. For mange er veien til jobb lang. Det er også få personer som har fått arbeid gjennom MARY-prosjektet. Arbeidsgiverne ...
  • Veier inn og ut av dårlige boforhold 

   Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020-10)
   Prosjektet undersøker mekanismer som leder inn i og ut av situasjoner med lav inntekt, svak tilknytning til arbeidsmarkedet og dårlige boforhold. Spesielt legges det vekt på boligpolitikkens og flyttingers betydning for å ...
  • Veier til god lokaldemokratisk styring 

   Winsvold, Marte (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
   Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan ulike strukturelle og organisatoriske faktorer bidrar til god demokratisk styring i norske kommuner samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre den demokratiske ...
  • Veiledning i lærerutdanningens praksis - i går, i dag - og i morgen 

   Sundli, Liv (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Da veiledningsopplæringen for lærerutdanningen ble etablert i Norge på 1970-tallet, vesentlig inspirert av Torgeir Bue, tok man avstand fra tidligere tiders modell for øvingsopplæring som ble sett som snever, teknisk og ...
  • Veiledning til bærere av mutasjon i BRCA1 : hvordan kan sykepleieren veilede bærere av mutasjon i BRCA1 slik at de oppnår størst mulig grad av trygghet og mestring? 

   Sørensen, Nina Benedicte (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-06)
   Bakgrunn: Den teknologiske utviklingen innen gentesting for arvelig kreft har de siste to tiårene gjort store fremskritt (Mæhle, 2017). Det vil si at stadig flere får vite at de har stor risiko for å få kreft. I denne ...
  • Vekstsmerter og boligmarked 

   Medby, Per; Barlindhaug, Rolf (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Rapporten analyserer hvordan sentralisering påvirker forhold i boligmarkedet. Befolkningsutviklingen har vært klart sentraliserende i prioden som betraktes. Vi finner at boligprisene varierer betydelig mellom sentrale og ...
  • Vektlegging av en jobbkandidats personlige egenskaper i en rekrutteringsprosess 

   Opstad, Oda (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   Oppgavens formål er å undersøke hvordan en jobbkandidats personlige egenskaper blir vektlagt i en rekrutteringsprosess. Jeg vil spesielt fokusere på hvordan personlige egenskaper blir vektlagt sammenlignet med utdanning ...
  • Velferdsstat og velferdskommune. 

   Svorken, Borghild (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2003)
   Denne rapporten redegjør for en nærstudie av iverksettingen av Handlingsplan for eldreomsorgen i de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Forfatterne retter søkelyset mot forutsetningene kommunene hadde for å gjennomføre ...
  • Velferdsteknologi - kunnskap om GPS og demens: Hvordan bidrar kunnskap hos sykepleiere til at hjemmeboende personer med demens, og deres pårørende, blir trygg i bruken av det velferdsteknologiske hjelpemiddelet GPS? 

   Reinertsen, Amalie; Pedersen, Andreas Rogulj (Oslo Metropolitan University, 2020)
   Bakgrunn: Mange med demens forteller om en økende opplevelse av å føle seg utenfor. De opplever at de på grunn av sin sykdom gradvis mister tilhørigheten til mennesker rundt seg og til samfunnet. Vi har selv erfart at ...